Prečo práve my:

  • máme vyvinutý vlastný systém správy bytových domov, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám konkrétneho bytového domu, pričom je systém stále otvorený – každý podnet na zlepšenie analyzujeme a v prípade kladného posúdenia zakomponujeme do predmetu našej činnosti
  • v rámci našej činnosti vykonávame 1x mesačne pravidelný monitoring technického stavu bytového domu s tým, že si náš pracovník osobne prejde celý bytový dom a dokáže tak pružne zareagovať na priebežne vznikajúce malé problémy bytového domu (či už čo sa týka údržby, resp. požiarnej bezpečnosti bytového domu) ešte predtým ako prerastú do serióznych problémov, ktorých odstránenie by stálo ďaleko viac ako pri včasnej reakcii.
  • poplatok za správu je jasný a transparentný – zahrňuje všetky eventuálne náklady spojené s výkonom správy pričom u nás neexistuje niečo také ako sadzobník poplatkov. Riadime sa heslom: „Vlastník si nás platí každý mesiac a keď k nám raz za čas príde, tak predsa požadovaný výkon nebudeme spoplatňovať extra poplatkom!” To znamená, že na rozdiel od konkurencie u nás za nič „navyše“ neplatíte. Jedinou výnimkou sú poplatky za právne zastúpenie / súdne trovy v prípadných súdnych sporoch a náklady na vymáhanie nedoplatkov, ktoré zúčtujeme na konto bytového domu / resp. konkrétnemu vlastníkovi v reálnej výške tak ako budú vyčíslené a poplatky orgánom štátnej správy spojené s výkonom správy bytového domu.
  • pri obnove bytových domov zabezpečujeme v rámci štandardného mesačného poplatku za správu inžiniersku činnosť pri obnove bytového domu v plnom rozsahu od predprojektovej prípravy až po kolaudáciu stavby. Je to oblasť v ktorej sme na rozdiel od iných správcov „doma“ a je zárukou, že Váš dom bude aj v budúcnosti v bezchybnom technickom stave.
  • Drvivú väčšinu všetkých úkonov a dokumentov spojených so správou bytového domu sa snažíme zdigitalizovať a sprístupniť zo servera spoločnosti (t.j. Vaše údaje nebudú uložené v cudzej krajine na serveroch tretej strany). To znamená, že všetko čo budete potrebovať kedy vedieť o dome budete mať kedykoľvek doslova na dosah ruky (odpoveď na Vašu otázku znie: „Áno aj z mobilu!“).

 

Rozdiel v pohľadoch na správu – klasický administratívny správca versus Profi správa, s. r. o.:

Činnosť

Klasický "administratívny" správca

Profi správa, s. r. o.

Monitorovanie technického stavu bytového domu

Správca spravidla nerobí monitoring technického stavu

V rámci pravidelných mesačných prehliadok, ktoré vykonáva osobne náš pracovník sa sleduje viacero parametrov a odstránenie drobných nedostatkov -  výmena vypálených žiaroviek / vypínačov / sezónne nastavenie samozatváračov je už zahrnuté v základnom poplatku za správu vrátane spotrebného materiálu do 10 € / 1 opravu.

Protipožiarna bezpečnosť

Správca spravidla nerobí protipožiarny monitoring

V rámci pravidelných mesačných obhliadok sa monitoruje aj zapratávanie únikových ciest a pro - aktívne sa pristupuje k odstraňovaniu prekážok.

Prítomnosť kvalifikovaného pracovníka na každej schôdzi vlastníkov

Správcovia málokedy vysielajú na schôdzu kompetentných pracovníkov, pričom sa stále sa stretávame aj s prípadmi kde správca nechodí na schôdze vôbec. Výsledkom je rozpačité vedenie schôdze s tým, že sa vlastníci pri spravidla veľmi slabej účasti zriedkakedy dokážu na niečom konkrétnom dohodnúť. Samozrejmosťou je profesionálne spracovanie zápisnice z každej schôdze, ktorá spĺňa všetky zákonné náležitosti.

Na schôdzi bude z našej spoločnosti kvalifikovaný pracovník s plným prístupom na server spoločnosti a keď tým pracovníkom nebude konateľ spoločnosti, tak bude v prípade potreby jeden z konateľov spoločnosti vždy v čase konanie schôdze na telefóne aby mohol vždy usmerniť v prípade dilemy vlastníkov vhodným smerom (Váš čas si vážime).

Prehľad správcu o stavebných úpravách v jednotlivých bytoch

Veľmi zriedka vedie detailnú evidenciu o type stavebných úprav, ktoré majú vlastníci zrealizované v ich bytoch.Nedobornými zásahmi do nosných konštrukcií bytového domu sa tieto domy stávajú doslova časovými bombami a v extréme hrozí až ich štrukturálne poškodenie spojené so statickou nestálosťou bytového domu.

Pri prevzaní bytového domu správy bude nasledovať osobná prehliadka každého bytu pracovníkom správcu a zdokumentovanie súčasného stavu. Pri každej nasledujúcej žiadosti o povolenie stavebných úprav sa požiada o posudok statika, ktorému sa poskytnú kompletné podklady na spracovanie reálneho posudku, ktorý bude zohľadňovať reálny stav bytového domu. 

Ak Vám  niečo v našej ponuke chýba, tak nám dajte vedieť a v prípade ak to už nepovažujeme za samozrejmosť, ktorá je predmetom našej ponuky aj bez toho, aby bola v nej spomenutá, tak to v prípade opodstatnenosti zoberieme ako inšpiráciu a požadovanú službu zahrnieme do nášho "základného" portfólia poskytovaných služieb.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline